ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ?

 • ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹੋ
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ
 • ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਚੁਣੋ
 • LMIA ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਸਪੌਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (SOWP) ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ [C41]: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ LMIA ਛੋਟ ਕੋਡ C41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
 • 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
 • ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਰਗੀਕਰਣ (NOC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ
 • ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ [C42]: ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ LMIA ਛੋਟ ਕੋਡ C42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੈ:
 • ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ
 • ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ
 • ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ: SOWP ਆਪਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹੋ।
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਚੁਣੋ: ਬੰਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, SWOP ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • LMIA ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲੋੜ
 • ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ: ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ/ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2: ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (SOWP) ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 3 - 5 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੈਨੇਡਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $255 ਹੈ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਈਐਲਟੀਐਸਪੀਟੀਈ, ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
 • ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
 • ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ
 • ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।
 • ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦਿਓ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ PR ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ