ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ

ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ HNIs ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Y-Axis ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:

 • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਕਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ EOI ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ:

 • ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $600,000 CAD ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $150,000 CAD ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ 3+ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ 5+ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ:

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ PNP ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਡਿਮਾਂਡ: ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਉਸਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 67 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Y-Axis ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ Nova Scotia Nominee Program ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

Nova Scotia PNP 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ PNP ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ PNP ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ