ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ:

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੇਦਾਅਵਾ ਹਨ ਕਿ Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ (ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਮਾਨਤਾ:

Y-Axis ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Y-Axis ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਵਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ www.y-axis.com, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ, ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ Y-Axis ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ:

Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ:

ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, Y-Axis Overseas Careers Y-axis.com ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੇਆਉਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡੇਟਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ:

Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਣ:

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ:

Y-Axis Overseas Careers ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਬਰਾਂ, ਲੇਖ, ਈਮੇਲਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਕਾਪੀ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ।

ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ:

ਜੇਕਰ Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। Y-Axis Overseas Careers ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Y-Axis ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ:

Y-Axis.com (ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਿੰਕ:

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Y-axis.com ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ Y-axis.com ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ:

ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

 • ਦਰਜਾ: 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ।
 • DIY ਕਿੱਟਾਂ: 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ।
 • ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ: 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ।
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ: 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ।

ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ: 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ,
 • ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਆਗਮਨ.

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ:

 • 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜੇਕਰ: 

 • ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਪਰਮਿਟ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
 • ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫੰਡ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਫੰਡ ਚੈੱਕ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ:

Y-Axis ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ:

Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ।

DIY ਕਿੱਟਾਂ:

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ DIY ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ)। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ DIY ਕਿੱਟਾਂ Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਟਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੀਸ 100% ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ: DIY ਕਿੱਟਾਂ Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ:

Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ:

Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੀਤੀ:

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬੈਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਾਰੰਟੀ ਅਸਵੀਕਾਰ:

ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, Y-Axis ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਜੋ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਿੱਸੇ. ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਢੁਕਵੀਂਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ:

ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 1. ਕਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 2. ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। 3. ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। 4. ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ। 5. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।

ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ)। ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ" ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਸਿਰਲੇਖ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ। ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ. ਲਿੰਗ. ਵਿਵਾਹਿਕ ਦਰਜਾ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪੇਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇੰਸ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ:

 1. ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 2. ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 3. ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ
 4. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
 • ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CBI, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ:

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸਮੇਤ।
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।
 • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ.
 • ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ IT ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
 • ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ)

ਮੰਤਵ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ" ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 1. ਸੀਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ।
 2. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ
 3. ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ( ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।

 GDPR ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ:

 1. ਕਨੂੰਨੀਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
 2. ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ
 3. ਡਾਟਾ ਛੋਟਾਕਰਨ
 4. ਸ਼ੁੱਧਤਾ
 5. ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ
 6. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। GDPR ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ "ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"। GDPR ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਨਾਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।

ਕੂਕੀਜ਼

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਗਿਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Y-Axis ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬੀਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ Y-Axis ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ

ਸਵੈਚਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਆਚਣ, ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚ, ਸੁਧਾਰ, ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:

ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Info@y-axis.com  ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:

ਸੀਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Info@y-axis.com. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@y-axis.com

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@y-axis.com. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ("ਖਪਤਕਾਰ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ") ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ "ਸੇਵਾਵਾਂ") ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ 2018 ("CCPA") ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। CCPA ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ("ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ") ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਛਾਣਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਰਣਨ, ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸ਼੍ਰੇਣੀ A – ਪਛਾਣਕਰਤਾ

 ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ

 • ਸ਼੍ਰੇਣੀ I – ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਕਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਹੁਨਰ ਸੈੱਟ

 • ਸ਼੍ਰੇਣੀ J – ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ (20 USC ਸੈਕਸ਼ਨ 1232g, 34 CFR ਭਾਗ 99) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ

ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (y-axis.com) 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਇਵੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮੇਤ।
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.
 • ਜਾਂਚ, ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.
 • ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬਸਰਵਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

CCPA ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ CCPA ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ:

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.

ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟੁਕੜੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ).

ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ) ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 1. ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋ।
 2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ.
 3. ਡੀਬੱਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਬੱਗ ਕਰੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ.
 4. ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 5. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਕੈਲ. ਪੀਨਲ ਕੋਡ § 1546) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 6. ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 7. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਹਨ.
 8. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
 9. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਐਕਸੈਸ, ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ, ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ support@y-axis.com.

ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ understandੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਵਾਬ ਵਾਰ

ਅਸੀਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ support@y-axis.com.

*ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ/ਭਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

#ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B-0553/AP/300/5/8968/2013 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।