ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਇੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਟ੍ਰਿਪ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 10-15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਟਾਈਪ ਸੀ - ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਟਾਈਪ ਸੀ - ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ / ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ