ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜੋ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Y-Axis ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਬਕਲਾਸ 309 ਵੀਜ਼ਾ (ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 100) ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬਕਲਾਸ 309 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਬਕਲਾਸ 309 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

ਸਬਕਲਾਸ 309 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ
 • ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • 510 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਸੀ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ:

ਸਥਾਈ ਪਾਰਟਨਰ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 100) ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 100)

ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕਲਾਸ 309 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ 309 ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 100 ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 25%: 5 ਮਹੀਨੇ / 50% ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 9 ਮਹੀਨੇ / 75% ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 18 ਮਹੀਨੇ / 90% ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 29 ਮਹੀਨੇ

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਾਰਮ 157A ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਫਾਰਮ 919, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
 • ਫਾਰਮ 157A, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ
  • ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
 • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

 
ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ:

ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚੇ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਈਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ PR ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ:

 • ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ 101
 • ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ 102
 • ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ 802
 • ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ 445

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਈਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਬੱਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
 • ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ
 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਈਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 101

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

 • ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀ
 • 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ
 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ।

ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਸੀਸੀ) ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਸਬ ਕਲਾਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ

ਸਬਕਲਾਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਬਕਲਾਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ:

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਰੱਖੋ
 • ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ (65 ਅੰਕ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
 • ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ
 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਅੱਖਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ

ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡਾ 3 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 491 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੜਾਅ:

STEP1: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (EOI) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ EOI ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 3: ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 4: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਦਮ 5: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ:

ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ:

 • ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ
 • ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ
 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

 ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਯੋਗਦਾਨੀ ਮਾਪੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

2003 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ (10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਤ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
 • ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ।
 • ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੇਰੈਂਟ (ਅਸਥਾਈ) ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 870):

ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੇਰੈਂਟ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 870) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਓ।
 • ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ Y-Axis ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ