ਆਸਟਰੀਆ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟਰੀਆ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
 • ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਆਨ
 • ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ
 • ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ
 • ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ

ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ.

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸਲ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਕੌਂਸਲੇਟ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਦੂਤਘਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਕੋਲ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:

 • ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟਰੀਆ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ