ਯੂਕੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. Y-Axis ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਥੀ
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ:

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ।

ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ:

ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਟੀਅਰ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ

ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗੇਤਰ, ਮੰਗੇਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
 •  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਅਰ 2 ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਟੀਅਰ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਲਓ।

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਯੂ.ਕੇ. ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ
 • ਉਚਿਤ ਵਿੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ
 • ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਫੀਸ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ)
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਸ਼ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਬੀਆਰਪੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 'ਫੈਸਲਾ ਪੱਤਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਸ਼ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Y-Axis ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਯੂਕੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮਾਪੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ