ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਵੇਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ (UTS)

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾ

IELTS ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Y-Axis ਇਸ ਔਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਲਾਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਟ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ