ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 190

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ?

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੋ
 • PR ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • AUD ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ
ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 190)

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 190), ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਬਕਲਾਸ 190 ਸਕਿੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਬਕਲਾਸ 189 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਸਬਕਲਾਸ 190) ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ROI) ਚੁਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (EOI) ਲਈ ਸਕਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਗ਼

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • SkillSelect ਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (EOI) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
 • SkillSelect ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ EOI ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ROI) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓਗੇ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ
 • ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ROI) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 • ਪੇਸਲਿਪਸ (ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ)
 • ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
 • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

 • ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,640 AUD ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ 2,320 AUD ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ AUD 1,160 ਹੈ।
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਬਕਲਾਸ 190 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਬਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਬ-ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ