ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਭਰ ਸਬਕਲਾਸ ਵੀਜ਼ਾ 300

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 300)
 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ-ਕਲਾਸ 300 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਤੋਂ XNUMX ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 

ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 300) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ 
 

ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਕਲਾਸ 300 ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ 300 ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
 • ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਚੀ ਸੀ.
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
 • ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 • ਸਪਾਂਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ 300 ਦੀ ਟੂ-ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਕਲਾਸ 300 ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
 • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
   
ਸਬਕਲਾਸ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 

ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਧਾਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 300 ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:
 

ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ:


ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

25% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

50% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

75% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

90% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300

8 ਮਹੀਨੇ

16 ਮਹੀਨੇ

24 ਮਹੀਨੇ

31 ਮਹੀਨੇ

ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਂ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2: ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੋ
 

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕੈਪ ਡਰਾਈਵ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ 300 ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 300 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ