ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਕਿਉਂ?

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
 • ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ
 • ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਚਕਤਾ ਤੱਕ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
 • ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਕਿਉਂ?

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਪੀ.ਆਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੇਰੈਂਟ (ਅਸਥਾਈ) (ਸਬਕਲਾਸ 870) ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 • ਸਬਕਲਾਸ 864 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 48,365 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ AUD864 ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। .

ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ, ਕਤਾਰ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 • ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।

ਕਦਮ 5: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੋ.

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਲਈ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 864 ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ