ਅਧਿਕਤਮ,

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2 OF 14

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਕ੍ਵੀਬੇਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕ੍ਵੀਬੇਕ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ

00
ਕਾਲ

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਲ7670800000

ਕਿਊਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

Y-Axis Quebec Skilled Immigration Points calculator ਕਿਉਂ? 

 • ਕਿਊਬਿਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਬਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਦਮ।

 • ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • Y-Axis ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • Y-Axis ਪੂਰੀ ਕਿਊਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਊਬਿਕ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਊਬਿਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (QSWP) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
 

ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕਿ Queਬਿਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਕਿਊਬਿਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ:
 • ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ QSWP ਦੇ ਅਧੀਨ:
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 • ਉੁਮਰ
 • ਸਿੱਖਿਆ
 • ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ
 • ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
 • ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
   
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਧੀਨ ਅੰਕ
ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ
ਡਾਕਟੈਟ 14
ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ 12
3+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ UG ਡਿਪਲੋਮਾ 10
2+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ UG ਡਿਪਲੋਮਾ 6
1+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ UG ਡਿਪਲੋਮਾ 4
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 8
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 6
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ 6
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਨਰਲ ਡਿਪਲੋਮਾ 2
 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਿੰਦੂ
 ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 8
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 1
 
ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਿੰਦੂ
48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 8
36-47 ਮਹੀਨੇ 6
24 - 35 ਮਹੀਨੇ 6
12 - 23 ਮਹੀਨੇ 4
6 - 11 ਮਹੀਨੇ 4
 
ਉੁਮਰ
ਉਮਰ (ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਿੰਦੂ
42 2
41 4
40 6
39 8
38 10
37 12
36 14
18 - 35 16
 
ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ:

 1. ਸੁਣਨ
 2. ਬੋਲ ਰਿਹਾ
 3. ਰੀਡਿੰਗ
 4. ਲਿਖਣਾ
 
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮਰ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿੰਦੂ
12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ 4
13 - 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 2

 

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਪਲਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ.

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ