Hi

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2 OF 7

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ

00
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਲ7670800000

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੈੱਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਆਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ SOL (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ...

SOL- 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ

ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

  • ਉੁਮਰ: 18 ਅਤੇ 44 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਪੁਆਇੰਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ): ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ/ਪੰਜ/ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਨੁਭਵ:
  1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ SOL 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ/ਤਿੰਨ/ਪੰਜ/ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ): ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ.
  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਐਨ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਖੇਤਰੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੁਨਰ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਥੀ ਉਮਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ DHA (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ), ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ।

ਅੰਕ ਇੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਵੀਜ਼ਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅੰਕ
ਉਮਰ (25-32 ਸਾਲ) 30 ਅੰਕ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (8 ਬੈਂਡ) 20 ਅੰਕ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (8-10 ਸਾਲ)
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (8-10 ਸਾਲ)
15 ਅੰਕ
20 ਅੰਕ
ਸਿੱਖਿਆ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)
ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ
20 ਅੰਕ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ 10 ਅੰਕ
ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ (190 ਵੀਜ਼ਾ)
5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ

 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਅਧਿਕਤਮ ਅੰਕ

ਉਮਰ (25-32 ਸਾਲ)

30 ਅੰਕ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (8 ਬੈਂਡ)

20 ਅੰਕ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (8-10 ਸਾਲ)
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (8-10 ਸਾਲ)

15 ਅੰਕ
20 ਅੰਕ

ਸਿੱਖਿਆ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)
ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ

20 ਅੰਕ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ

10 ਅੰਕ

ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ (190 ਵੀਜ਼ਾ)

5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ
5 ਅੰਕ

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਉਮਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉੁਮਰ ਬਿੰਦੂ
18-24 ਸਾਲ 25
25-32 ਸਾਲ 30
33-39 ਸਾਲ 25
40-44 ਸਾਲ 15
45 ਅਤੇ ਉੱਤੇ 0

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ: IELTS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਡਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅੰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IELTS, PTE, TOEFL, ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੋਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੋਰ
ਮਾਪਦੰਡ ਬਿੰਦੂ
ਸੁਪੀਰੀਅਰ (IELTS/PTE ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਡ 'ਤੇ 8/79) 20
ਨਿਪੁੰਨ (IELTS/PTE ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਡ 'ਤੇ 7/65) 10
ਸਮਰੱਥ (IELTS/PTE ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਡ 'ਤੇ 6/50) 0

ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀ PR ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੰਦੂ
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 0
3-4 ਸਾਲ 5
5-7 ਸਾਲ 10
8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 15

ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅੰਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੰਦੂ
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 0
1-2 ਸਾਲ 5
3-4 ਸਾਲ 10
5-7 ਸਾਲ 15
8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 20

ਸਿੱਖਿਆ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਅੰਕ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਯੋਗਤਾ ਬਿੰਦੂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ।

20

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ (ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ।

15
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 10

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ।

10
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ 10

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ (ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ)

10

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਿੰਦੂ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੋਲ PR ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ 10

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਕਿਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ

10
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ 5

ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ 5 ਅੰਕ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ 5 ਅੰਕ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਲ 5 ਅੰਕ
ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ (190 ਵੀਜ਼ਾ) 5 ਅੰਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ) 5 ਅੰਕ

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ (ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ)

10 ਅੰਕ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ (491 ਵੀਜ਼ਾ) 15 ਅੰਕ

* ਬੇਦਾਅਵਾ:

Y-Axis ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ PR ਲਈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ