ਯੂਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਫਰਵਰੀ 16 2024

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ: ਜਰਮਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਫਰਵਰੀ 16 2024

ਹਾਈਲਾਈਟਸ: ਜਰਮਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ

 • ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ
 • 13 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਵਾਲੇ 2024 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ।
 • 17 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
 • ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 33 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਵਾਲੇ 2024 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 17 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ 2024 ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 

ਜਰਮਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ:

                      ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਕਾਰਕ

ਸਵਿੱਸ ਪਾਸਪੋਰਟ

2

ਦਰਜਾ

3

193

ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ

190

13

ਈਟੀਏ

14

43

ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ

41

31

ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ

33

17

ਈਵੀਸਾ

17

18

ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

20

10 ਸਾਲ

ਵੈਧਤਾ

10 ਸਾਲ

ਫੈਡਰਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ

ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਾਇਪ੍ਰਸ

€70

ਫੀਸ

CHF 140 ਜਾਂ CHF 160

 

ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਪਰਵਾਸ? Y-Axis ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

 

2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋ:

                     2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਲਬਾਨੀਆ

ਬ੍ਰੂਨੇਈ

ਫ਼ਰੋ ਟਾਪੂ

ਆਇਰਲੈਂਡ

ਉਰੂਗਵੇ

ਅੰਡੋਰਾ

ਬੁਲਗਾਰੀਆ

ਫਿਜੀ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ

ਅੰਗੋਲਾ

ਕੇਪ ਵਰਡੇ

Finland

ਇਟਲੀ

ਮਾਲਡੋਵਾ

Anguilla

ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ

ਫਰਾਂਸ

ਜਮਾਏਕਾ

ਮੋਨੈਕੋ

Antigua And ਬਾਰਬੁਡਾ

ਚਿਲੀ

ਗੁਆਇਨਾ

ਜਪਾਨ

ਮੰਗੋਲੀਆ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ਚੀਨ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

Montenegro

ਅਰਮੀਨੀਆ

ਕੰਬੋਡੀਆ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼

ਕਿਰਿਬਤੀ

Montserrat

ਅਰੂਬਾ

ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ

ਗੈਬੋਨ

ਕੋਸੋਵੋ

ਮੋਰੋਕੋ

ਆਸਟਰੀਆ

ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ

Gambia

ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ

ਬਹਾਮਾਸ

ਕਰੋਸ਼ੀਆ

ਜਾਰਜੀਆ

ਲਾਤਵੀਆ

ਨਾਮੀਬੀਆ

ਬਾਰਬਾਡੋਸ

ਕੁਰਕਾਓ

ਜਿਬਰਾਲਟਰ

ਲਿਸੋਥੋ

ਜਰਮਨੀ

ਬੇਲਾਰੂਸ

ਸਾਈਪ੍ਰਸ

ਗ੍ਰੀਸ

Liechtenstein

ਨਿਊ ਸੈਲੇਡੋਨੀਆ

ਬੈਲਜੀਅਮ

ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ

ਰੂਸ

ਲਿਥੂਆਨੀਆ

ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ

ਬੇਲਾਈਜ਼

ਡੈਨਮਾਰਕ

ਗਰੇਨਾਡਾ

ਲਕਸਮਬਰਗ

ਨਾਰਥ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ

ਬਰਮੁਡਾ

ਡੋਮਿਨਿਕਾ

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ

ਮੈਕਾਓ

ਨਾਰਵੇ

ਬੋਲੀਵੀਆ

ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ

ਗੁਆਨਾ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ

ਪਾਲਾਉ

ਬੋਨੇਅਰ, ਸੈਂਟ ਯੂਸਟੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਬਾ

ਇਕੂਏਟਰ

ਹੈਤੀ

ਮਾਲਟਾ

ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ

ਐਲ ਸਾਲਵੇਡਰ

Honduras

ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ

ਪਨਾਮਾ

ਬੋਤਸਵਾਨਾ

ਐਸਟੋਨੀਆ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਮਾਰਿਟਿਯਸ

ਪੈਰਾਗੁਏ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

ਈਸਵਾਤਿਨੀ

ਹੰਗਰੀ

ਮੇਓਟੇ

ਪੇਰੂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

Falkland Islands

ਆਈਸਲੈਂਡ

ਮੈਕਸੀਕੋ

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

ਸੰਤ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ

ਸੇਨੇਗਲ

ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼

ਵੈਨੂਆਟੂ

ਜਰਮਨੀ

ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ

ਸਰਬੀਆ

ਸੂਰੀਨਾਮ

ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ

ਪੁਰਤਗਾਲ

ਸਾਮੋਆ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ

ਸਵੀਡਨ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ

ਰਿਯੂਨਿਯਨ

ਸਾਨ ਮਰੀਨੋ

ਸਲੋਵਾਕੀਆ

ਸਾਇਪ੍ਰਸ

ਵੀਅਤਨਾਮ

ਰੋਮਾਨੀਆ

ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ

ਸਲੋਵੇਨੀਆ

ਤਾਈਵਾਨ

ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੁਤੂਨਾ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਟਾਪੂ

ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ

ਯੂਕਰੇਨ

Zambia

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਸਿੰਗਾਪੋਰ

ਟਰਕੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ

 

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ

ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕੇਕੋਸ ਟਾਪੂ

ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ

ਸਪੇਨ

St. Pierre And Miquelon

ਤੋਨ੍ਗ

ਟਿਊਵਾਲੂ

ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ

St. ਹੇਲੇਨਾ

 ਸੈਂਟ ਮੇਰਟਨ

 

 

2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ

ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 2024

ਬਹਿਰੀਨ

ਮਿਸਰ

ਕੁਵੈਤ

ਮਾਊਰਿਟਾਨੀਆ

ਸਊਦੀ ਅਰਬ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਈਥੋਪੀਆ

ਲਾਓਸ

ਨੇਪਾਲ

ਸੇਸ਼ੇਲਸ

ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ

ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ

ਲੇਬਨਾਨ

ਨਿਊ

ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ

ਬੁਰੂੰਡੀ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ

ਮੈਡਗਾਸਕਰ

ਓਮਾਨ

ਸੋਮਾਲੀਆ

ਕੰਬੋਡੀਆ

ਇਰਾਕ

ਮਾਲਾਵੀ

ਕਤਰ

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ

ਕੋਮੋਰੋਸ

ਜਾਰਡਨ

ਮਾਲਦੀਵ

ਰਵਾਂਡਾ

ਜਾਣਾ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ

 

 

2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, 2024 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ

ਗੁਆਮ

ਨਾਰਫੋਕ ਟਾਪੂ

ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਕੀਨੀਆ

ਨਾਰਦਰਨ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ

ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ

 

ਕੈਨੇਡਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

 

2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
 

 • ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ
 • ਕੈਮਰੂਨ
 • ਜਾਇਬੂਟੀ
 • ਭਾਰਤ ਨੂੰ
 • ਨਾਈਜੀਰੀਆ
 • ਬੇਨਿਨ
 • ਕੌਂਗੋ (ਡੈਮਪ੍ਰੈਸ.)
 • ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗੁਇਨੀਆ
 • ਇਰਾਨ
 • ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗੁਇਨੀਆ
 • ਭੂਟਾਨ
 • ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ (ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ)
 • ਗੁਇਨੀਆ
 • Myanmar
 • ਰੂਸ
 • ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ
 • ਯੂਗਾਂਡਾ


*ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਰਮਨੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ.
 

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ

ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ

 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

ਚਡ

ਏਰੀਟਰੀਆ

ਲੀਬੀਆ

ਨਾਈਜਰ

ਅਲਜੀਰੀਆ

Congo

ਘਾਨਾ

ਮਾਲੀ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ

ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ

ਕਿਊਬਾ

ਲਾਇਬੇਰੀਆ

ਨਾਉਰੂ

ਸੁਡਾਨ

ਸੀਰੀਆ

ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ

ਯਮਨ

 

ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

*ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ? Y-Axis ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

 

2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਸ਼

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋ:

                     2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਲਬਾਨੀਆ

ਅੰਡੋਰਾ

ਅੰਗੋਲਾ

Anguilla

Antigua And ਬਾਰਬੁਡਾ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ਅਰਮੀਨੀਆ

ਅਰੂਬਾ

ਆਸਟਰੀਆ

ਬਹਾਮਾਸ

ਬਾਰਬਾਡੋਸ

ਬੇਲਾਰੂਸ

ਬੈਲਜੀਅਮ

ਬੇਲਾਈਜ਼

ਬਰਮੁਡਾ

ਬੋਲੀਵੀਆ

ਬੋਨੇਅਰ, ਸੈਂਟ ਯੂਸਟੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਬਾ

ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ

ਬੋਤਸਵਾਨਾ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

ਬ੍ਰੂਨੇਈ

ਬੁਲਗਾਰੀਆ

ਕੇਪ ਵਰਡੇ

ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ

ਚਿਲੀ

ਚੀਨ

ਕੰਬੋਡੀਆ

ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ

ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ

ਕਰੋਸ਼ੀਆ

ਕੁਰਕਾਓ

ਸਾਈਪ੍ਰਸ

ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ

ਡੈਨਮਾਰਕ

ਡੋਮਿਨਿਕਾ

ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ

ਇਕੂਏਟਰ

ਐਲ ਸਾਲਵੇਡਰ

ਐਸਟੋਨੀਆ

ਈਸਵਾਤਿਨੀ

Falkland Islands

ਫ਼ਰੋ ਟਾਪੂ

ਫਿਜੀ

Finland

ਫਰਾਂਸ

ਗੁਆਇਨਾ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼

Gambia

ਜਾਰਜੀਆ

ਜਰਮਨੀ

ਜਿਬਰਾਲਟਰ

ਗ੍ਰੀਸ

ਰੂਸ

ਗਰੇਨਾਡਾ

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ

ਗੁਆਨਾ

ਹੈਤੀ

Honduras

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਹੰਗਰੀ

ਆਈਸਲੈਂਡ

ਆਇਰਲੈਂਡ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਇਟਲੀ

ਜਮਾਏਕਾ

ਜਪਾਨ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਕਿਰਿਬਤੀ

ਕੋਸੋਵੋ

ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

ਲਾਓਸ

ਲਾਤਵੀਆ

ਲਿਸੋਥੋ

Liechtenstein

ਲਿਥੂਆਨੀਆ

ਲਕਸਮਬਰਗ

ਮੈਕਾਓ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ

ਮਾਲਟਾ

ਮਾਰਿਟਿਯਸ

ਮੇਓਟੇ

ਮੈਕਸੀਕੋ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ

ਮਾਲਡੋਵਾ

ਮੋਨੈਕੋ

ਮੰਗੋਲੀਆ

Montenegro

Montserrat

ਮੋਰੋਕੋ

ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ

ਨਾਮੀਬੀਆ

ਜਰਮਨੀ

ਨਿਊ ਸੈਲੇਡੋਨੀਆ

ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ

ਨਾਰਥ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ

ਨਾਰਵੇ

ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪਨਾਮਾ

ਪੈਰਾਗੁਏ

ਪੇਰੂ

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

ਜਰਮਨੀ

ਪੁਰਤਗਾਲ

ਰਿਯੂਨਿਯਨ

ਰੋਮਾਨੀਆ

ਰਵਾਂਡਾ

ਸੰਤ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ

ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ

ਸਾਨ ਮਰੀਨੋ

ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ

ਸੇਨੇਗਲ

ਸਰਬੀਆ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ

ਸਲੋਵਾਕੀਆ

ਸਲੋਵੇਨੀਆ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਟਾਪੂ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਸਪੇਨ

St. ਹੇਲੇਨਾ

ਸੈਂਟ ਮੇਰਟਨ

St. Pierre And Miquelon

ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼

ਸੂਰੀਨਾਮ

ਸਵੀਡਨ

ਤਾਈਵਾਨ

ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਸਿੰਗਾਪੋਰ

ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ

ਤੋਨ੍ਗ

ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ

ਟਰਕੀ

ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕੇਕੋਸ ਟਾਪੂ

ਟਿਊਵਾਲੂ

ਯੂਕਰੇਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ

ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ

ਉਰੂਗਵੇ

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਵੈਨੂਆਟੂ

ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ

ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੁਤੂਨਾ

 

ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ

ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 2024

ਬਹਿਰੀਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ

ਬੁਰੂੰਡੀ

ਕੰਬੋਡੀਆ

ਕੋਮੋਰੋਸ

ਮਿਸਰ

ਈਥੋਪੀਆ

ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ

ਇਰਾਕ

ਜਾਰਡਨ

ਕੁਵੈਤ

ਲੇਬਨਾਨ

ਮੈਡਗਾਸਕਰ

ਮਾਲਾਵੀ

ਮਾਲਦੀਵ

ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ

ਮਾਊਰਿਟਾਨੀਆ

ਨੇਪਾਲ

ਨਿਊ

ਓਮਾਨ

ਪਾਲਾਉ

ਕਤਰ

ਸਾਮੋਆ

ਸਊਦੀ ਅਰਬ

ਸੇਸ਼ੇਲਸ

ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ

ਸੋਮਾਲੀਆ

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ

ਜਾਣਾ

Zambia

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ

 

2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (eTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

 

 • ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ
 • ਆਸਟਰੇਲੀਆ
 • ਕੈਨੇਡਾ
 • ਗੁਆਮ
 • ਕੀਨੀਆ
 • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
 • ਨਾਰਫੋਕ ਟਾਪੂ
 • ਨਾਰਦਰਨ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ
 • ਪਾਕਿਸਤਾਨ
 • ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ
 • ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
 • ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
 • ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

 

* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ.

 

2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
 

 • ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ
 • ਬੇਨਿਨ
 • ਭੂਟਾਨ
 • ਕੌਂਗੋ (ਡੈਮਪ੍ਰੈਸ.)
 • ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ (ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ)
 • ਜਾਇਬੂਟੀ
 • ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗੁਇਨੀਆ
 • ਗੈਬੋਨ
 • ਗੁਇਨੀਆ
 • ਭਾਰਤ ਨੂੰ
 • ਇਰਾਨ
 • Myanmar
 • ਨਾਈਜੀਰੀਆ
 • ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗੁਇਨੀਆ
 • ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ
 • ਯੂਗਾਂਡਾ
 • ਵੀਅਤਨਾਮ

 

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ

ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ

 

 • ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
 • ਅਲਜੀਰੀਆ
 • ਕੈਮਰੂਨ
 • ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ
 • ਚਡ
 • ਚੀਨ
 • Congo
 • ਕਿਊਬਾ
 • ਏਰੀਟਰੀਆ
 • ਘਾਨਾ
 • ਲਾਇਬੇਰੀਆ
 • ਲੀਬੀਆ
 • ਮਾਲੀ
 • ਨਾਉਰੂ
 • ਨਾਈਜਰ
 • ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ
 • ਰੂਸ
 • ਸੁਡਾਨ
 • ਸੀਰੀਆ
 • ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ
 • ਯਮਨ


ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ? Y-Axis ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ. 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ।
 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਟੈਗਸ:

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 08 2024

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਾਸਪੋਰਟ